fbpx

תנאי שימוש

 1. אנו מודים לך כי בחרת לעשות שימוש באתר www.painisrael.org (להלן: “האתר“). בהיכנסך לאתר ובטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, צפייה ו/או שימוש בשירות או במידע כלשהו הקיים ו/או המוצג באתר, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש“).
 2. כניסה לאתר ו/או במידע המוצג באתר ו/או שימוש בשירותים המפורסמים באתר, מהווה ומבטא את הסכמתך והבנתך המלאה לתנאי השימוש המפורטים להלן, ובעשותך כן הינך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש, הינך מודע ומסכים להם והינך מתחייב לפעול לפיהם.
 3. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר – אף לשון נקבה וכן להיפך. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים וכן להיפך.
 4. תנאי השימוש המפורטים להלן מסדירים את היחסים בין העמותה למתמודדי כאב בישראל ע.ר 580752137 שהינה בעלת מלוא הזכויות באתר (להלן: “העמותה“) לבין כל אדם, תאגיד או גוף שיעשה שימוש באתר ו/או במידע ו/או בשירותים, מכל סוג שהוא הקיים באתר ו/או שניתן להשיגו באמצעות האתר. העמותה, משמע – לרבות מנהליה, עובדיה, חבריה וכל מי שמטעמה.
 5. העמותה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במסירת הודעות כלשהן, מראש ו/או בדיעבד למשתמשים. תנאי השימוש יחייבו מרגע פרסומם באתר.  
 6. באתר מוצג, בין היתר, מידע לסוגיו, לרבות מידע אודות משתמשים ו/או מידע אודות שירותים מוצעים מטעם נותני שירותים שונים. העמותה אינה מתחייבת בשום דרך שהיא, במישרין ו/או בעקיפין, לנכונות המידע אודות המשתמשים ו/או אודות השירותים המוצעים.
 7. האתר הינו אתר אינפורמטיבי בלבד המציג מידע, לרבות אודות צדדים שלישיים, ובשום אופן אינו אתר מכירות מכל סוג שהוא. לאור האמור, העמותה אינה, ולא תחשב, כמוכרת ו/או כמציעה למכירה שירותים כלשהם למשתמשים ו/או כמציעה לקוחות לנותני השירותים.
 8. השירותים המוצגים באתר אינם בבעלותה של העמותה, אינם מסופקים על ידה, אינם מוצעים על ידה ואינם באחריותה, אלא באחריותם הבלעדית של צדדים שלישיים נותני השירותים.
 9. חלק מן המידע ו/או השירותים המוצגים באתר מוצג כפי שהוא AS-IS)) ללא מעורבות ו/או התערבות כלשהי מצד העמותה. כלל הנתונים המוצגים באתר בגין שירותים המסופקים על ידי צד שלישי, מבוססים אך ורק על בסיס מידע שנמסר והתקבל מאת אותם צדדים שלישיים, עליהם אין לעמותה כל שליטה ו/או פיקוח. לפיכך, אין לראות בעמותה כמסייעת להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשתמע, כהפרה של הדין.
 10. כל מידע המוצג באתר והמתקבל מצדדים שלישיים הינו באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישיים ואין העמותה אחראית לתוכנם, לנכונותם, למהימנותם, לרבות פרטים אודות הצד השלישי, מחירים, מצגים וכל מידע אחר שמקורו במידע המוצג באתר על ידי צד שלישי כלשהו. 
 11. העמותה שומרת על זכותה שלא להציג מידע, כולו ו/או חלקו, שמתקבל מצדדים שלישיים, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 12. כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על המידע ו/או על השירותים המוצגים באתר תיעשה על פי שיקול דעתו ועל אחריותו הבלעדית.  
 13. העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה, שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו במי מהם. בכל מקרה, העמותה לא תהא אחראית, לא במישרין ולא בעקיפין, לכל מעשה ו/או מחדל, מכל סוג שהוא, שיוליד קשר בין משתמש לבין צד שלישי כלשהו ו/או שמקורו בקשר כזה, אף אם המשתמש למד אודות האחר ו/או פנה לאחר באמצעות האתר.
 14. העמותה לא תהא אחראית להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי כלשהו שפרטיו מופיעים באתר ו/או כל צד שלישי אחר, ולא תהיה אחראית לטיב ו/או רמת ו/או תקינות ו/או איכות השירותים הניתנים ו/או המוצעים, לרבות לא לתנאי ו/או להליכי רכישת השירותים.
 15. העמותה לא תהא אחראית ולא תישא, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות המוצג באתר, לרבות אך לא רק נזק לגוף ו/או לנפש ו/או לרכוש ו/או הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרם, ככל שייגרם, מכל סיבה שהיא.
 16. המשתמשים מודעים לכך שכל מידע שיועלה על ידם לאתר אינו בשליטת העמותה ועל כן העמותה אינה אחראית לאבטחתם ו/או לאי פרסומם ו/או לזליגתם לאחרים. לפיכך, תנאי בסיסי לשימוש באתר הינו הסכמה מלאה למסירת המידע המבוקש והסרת אחריות מן העמותה ביחס לשמירת הפרטיות אודות המידע הנמסר על ידי המשתמש.
 17. הצגת המידע ו/או השירותים באתר לא תתפרש בשום אופן כהצעה לביצוע פעולה ו/או להימנעות מביצוע פעולה ו/או לרכישת השירותים, הבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, או מתן חסות של העמותה לשירותים אלו. העמותה ממליצה לכל משתמש לנהוג כאדם זהיר וכצרכן נבון.
 18. העמותה אינה אחראית לאי התאמות במידע ו/או בשירותים המתקבלים מהצדדים השלישיים.
 19. העמותה אינה אחראית לטיב, אבטחה, אמינות, נכונות ו/או דייקנות של המידע ו/או של השירותים המוצגים באתר. כאשר מדובר במידע הנוגע לעניינים שבמומחיות, כגון מידע הנוגע לעניינים רפואיים, על המשתמש להיוועץ באיש מקצוע מתאים, לרבות ברופא מוסמך. אין באמור באתר כדי להוות בשום אופן הבעת דעה מקצועית ו/או המלצה רפואית מכל מין וסוג שהוא ואין להסתמך על המידע האמור בשום אופן.  
 20. העמותה תאפשר לכל אדם להשתמש באתר, בתשלום ו/או ללא תשלום, על פי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה, אולם תהא רשאית להסיר מידע ו/או למנוע או להפסיק שימוש באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 21. משתמשים, וכן כל אדם ו/או גוף אחר, אינם מורשים לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים המוצגים בה לצורך הבעת ו/או הפצת מידע או פרטים שהם בלתי חוקיים, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, מעודדים ביצוע עבירות פליליות, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות ו/או מהווים הפרה אחרת של החוק.
 22. העמותה רשאית לערוך, לשנות, לתקן או למחוק כל חומר ו/או מידע המוצג באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ו/או שלא להציגו בכלל, וזאת מבלי לתת על כך כל הודעה מראש.
 23. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את העמותה בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרם לה עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלו.
 24. חל איסור מוחלט לעשות כל פעולה אשר יש בה משום הפרת זכויותיה ו/או קניינה הרוחני של העמותה לרבות פעולות כמו תרגום לשפות אחרות, הנדוס קוד לאחור (Reverse engineering), שיחזור שפה עילית (De-compile), שיחזור לשפת סף (Disassemble), לשנות, ליצור נגזרות עבודה המבוססות על האתר, או לשנותה בכל דרך אחרת.
 25. חל איסור מוחלט לעשות שימוש שאינו מורשה בסימני המסחר הרשומים והלא רשומים של העמותה ו/או המפורסמים באתר.
 26. לעמותה קיימת זכות יוצרים על כל מידע ו/או תצוגה ו/או תוכנה כהגדרתה בחוק המחשבים, תשנ”ה – 1995, לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי, אייקונים וסודות מסחריים, שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי העמותה בעצמה או שהזכויות בהם הועברו לעמותה מצד שלישי.
 27. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או לפרסם ו/או להשתמש במידע המוצג באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה ו/או פגיעה בקניין הרוחני של העמותה, למעט אם העמותה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.
 28. העמותה רואה בחומרה פגיעה בזכויותיה הקנייניות שלה ו/או של אחרים ותיראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה ו/או פגיעה בזכויות קנייניות אלו.
 29. מבלי לגרוע מזכויותיה של העמותה על פי כל דין, העמותה תהא רשאית לנקוט כנגד כל משתמש שיפר תנאי שימוש אלה בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי כל דין, תהא רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם שייפגע כתוצאה מהפרה כאמור וכן לרשויות האכיפה הרלבנטיות.
 30. העמותה לא תחלוק מידע המצוי ברשותה אודות משתמשי האתר, למעט נתונים סטטיסטיים כלליים אותם תהא רשאית לשתף לפי ראות עיניה. עם זאת, מובהר כי העמותה תחלוק מידע אישי וספציפי על משתמש אם תידרש לעשות זאת במטרה להיענות לכל הליך חוקי בר-תוקף כגון צו חיפוש, זימון לבימ”ש, חוק, או צו בימ”ש.
 31. בשימוש באתר מסכים המשתמש לאיסוף ושימוש במידע עליו כפי שמתואר בתנאי שימוש אלו.
 32. בעת שימוש באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך
  ובכתובתך, לרבות המידע שאתה מוסר ביודעין בעת מילוי טפסים באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה העמודים שבהם צפית, מהיכן הגעת לאתר, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.
 33. אתר העמותה משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף
  נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת “עוגיות”. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן בו הינך משתמש.
 34. העמותה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה
  מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, העמותה לא
  מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 35. העמותה לא תיחשב בשום אופן כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל שמירה ו/או איסוף כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות ו/או להתחקות אחרי משתמש, שנובע מהשימוש באתר.
 36. העמותה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע אודות פעילותה.
  מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול
  מקבלתו. העמותה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
 37. זכויות המשתמש לעשות שימוש באתר יסתיימו אוטומטית בכל מקרה של הפרת אחד מן התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו.
 38. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

תפריט נגישות