fbpx

להלן תקנון מועדון ההטבות וההנחות הידוע בכינויו “מועדון עמיתי כ.א.ב – כאן אנחנו ביחד” של העמותה למתמודדי כאב בישראל (ע”ר) מספר עמותה 58-075213-7 (להלן: “מועדון העמיתים” או “העמותה“, לפי הענין).

 1. כללי
  1.1. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים להשתייכות למועדון העמיתים.
  1.2. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מסלול מועדון העמיתים, לרבות דמי ההצטרפות, מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  1.3. תקנון זה נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך פונה לכלל המגדרים במידה שווה.
 2. הצטרפות למועדון העמיתים
  2.1. עמית במועדון הינו כל אדם פרטי אשר מילא טופס הצטרפות, ועמד במכלול תנאי מועדון העמיתים (להלן “עמית“).
  2.2. אנשים אשר גילם אינו עולה על גיל 18 (להלן: “קטינים“) והמבקשים להתקבל כעמיתים במועדון, נדרשים לקבל את הסכמת הוריהם ו/או אפוטרופוסיהם החוקיים (להלן: “ההורים“) להצטרפות למועדון העמיתים וכן ליידע אותם בהוראות תקנון זה.
  2.3. על ההורים לפקח על פעילות הקטינים כך שלא יפעלו בניגוד לדעתם ו/או להוראות התקנון ומועדון העמיתים. כל פעילות שתבוצע על ידי הקטינים במסגרת מועדון העמיתים, לרבות הצטרפות למועדון זה, מהווה הסכמה של הקטינים ושל הוריהם לאמור בתנאי התקנון.
  2.4. החברות במועדון העמיתים הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר. העמותה רשאית לבטל ולהפסיק את החברות במועדון לאלתר לעמיתים שפעלו בניגוד לדין ו/או בניגוד לתקנון זה ו/או ניצלו לרעה את חברותם במועדון העמיתים.
  2.5. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את רישומו של עמית כחבר במועדון העמיתים ו/או לבטל את חברותו של העמית במועדון העמיתים לאחר הצטרפותו מכל סיבה שהיא, לפי ראות עיניה בלבד וללא הודעה מראש.
  2.6. תוקף החברות במועדון העמיתים הינו ממועד ההצטרפות וללא הגבלת זמן אלא אם ביטלה העמותה את חברותו של העמית במועדון העמיתים כאמור.
  2.7. ההצטרפות למועדון העמיתים אינה כרוכה בתשלום, אולם העמותה רשאית לשנות את מדיניותה ביחס לגביית דמי הצטרפות ו/או דמי עמית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בכפוף להודעה שתימסר לעמית. מובהר כי העמותה רשאית שלא לגבות דמי הצטרפות ו/או דמי עמית מעמיתים קיימים ו/או מעמיתים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  2.8. החברות במועדון העמיתים מותנית, בין היתר, במילוי טופס הרשמה למועדון הכולל את הפרטים המפורטים להלן: שם מלא, מין, מצב משפחתי, תאריך לידה, מספר תעודת זהות, טלפון נייד, טלפון נוסף, דואר אלקטרוני, חתימה.
  2.9. פרטי חברי המועדון יישמרו בכתבו/או במדיה מגנטית על פי החלטת העמותה מעת לעת.
  2.10. בעצם מילוי טופס ההרשמה העמית מאשר קבלת ההודעות השונות מהמועדון בכל אמצעי תקשורת שהוא. חבר מועדון שמעוניין שלא לקבל דיוור, עליו לבצע במייל או בהודעה, לפי הענין, פעולת הסר.
  2.11. יובהר, כי האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם על גבי טופס ההרשמה הינה על העמית ולא תשמע כל טענה כלפי העמותה ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון, מחמת טעות בפרטי זיהוי הלקוח.
  2.12. הנתונים האישיים אותם ימסור העמית כמפורט לעיל, יישארו בידי העמותה ו/או בידי מי מטעמה אשר לא יעשו בהם שימוש למעט לצורך יצירת קשר עם העמיתים, ניהול ותפעול מועדון העמיתים ופעולות שיווק שיבוצעו על ידי העמותה.
  2.13. כל עמית רשאי לדרוש מהעמותה, בכתב, כי המידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם, או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן או קבוע. העמותה תודיע לעמית בכתב, כי פעלה על פי הנחייתו ולא העבירה את המידע אודותיו לאחר. לא התקבל אישור בכתב מהעמותה, יודיע העמית בכתב לעמותה על אי קבלתו ויקבל אישור כאמור.
  2.14. העמותה שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש שתפורסם בדרך שתקבע.
 3. השימוש בהטבות המועדון
  3.1. חברות במועדון העמיתים מקנה הטבות שונות אשר יסופקו על ידי בעלי עסקים שונים עבור עמיתי המועדון.
  3.2. לכל עמית יינתן כרטיס ו/או מספר ו/או קוד זיהוי אישי אשר בכפוף להצגתם בפני בית העסק יהא זכאי העמית לקבל ההטבות מבית העסק (להלן: “כרטיס המועדון“).
  3.3. רשימת ההטבות תוצג באתר האינטרנט של העמותה ו/או בכל פלטפורמה אחרת, ויכול שתשתנה מעת לעת.
  3.4. העסקה מול בית העסק, כמו גם ההטבות יינתנו ישירות על ידי בית העסק והעמותה לא תהא צד להתקשרות שבין בית העסק לבין העמית.
  3.5. בהצטרפותו למועדון העמיתים מאשר העמית כי ידוע לו שהעמותה עשויה להיות זכאית לקבל עמלות ו/או תשלום ו/או תרומות מבתי העסק אשר מולם יבצע העמית עסקאות ואין ולא תהא לו כל טענה כלפי העמותה בקשר לכך.
  3.6. בכל מקרה, טרם ביצוע כל עסקה מול בית העסק יש לוודא מול בית העסק את תוקף ההטבות. בכל מקרה, אין ולא יהיה בפרסום ההטבות על ידי העמותה משום התחייבות כי ההטבה האמורה תינתן על ידי בית העסק כאמור.
  3.7. ידוע לעמית והוא מאשר בזה כי העמותה לא תהא צד לכל עסקה לרכישת מוצר ו/או שירות בבית עסק וכי האחריות הבלעדית בכל דבר וענין תהא של בית העסק ו/או של הספק מטעמו. העמית פוטר את העמותה באופן בלתי חוזר מכל נזק ו/או אובדן ו/או חבות שייגרם לו ו/או למי מטעמו, בין במישרין ובין בעקיפין, בקשר עם ההתקשרות מול בית העסק.
  3.8. ידוע לעמית והוא מאשר בזה כי הטבה ו/או הנחה המוצגת באתר העמותה ו/או בכל פלטפורמה אחרת מסופקת על-ידי בית העסק וכי לעמותה לא תהא כל אחריות לכל מצג/תמונה הקשור בהם לרבות המחשתם, מאפייניהם, תיאורם, מחירם וכיוצא באלה.
  3.9. ידוע לעמית והוא מאשר בזה כי האחריות הבלעדית להטבה ו/או להנחה וכן למוצר ו/או השירות נשוא העניין, טיבם, איכותם, התאמתם לצרכן, מועדי אספקתם והתקנתם הינה של בית העסק ו/או של הספק מטעמו בלבד.
  3.10. ידוע לעמית והוא מאשר בזה כי העמותה לא תהא אחראית לשיבושים ו/או לתקלות ו/או להפסקות ו/או לנזקים אשר יגרמו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בכל אמצעי אחר.
  3.11. עמית אשר חש עצמו נפגע מהתנהלות בית העסק, או מכל עניין אחר הנובע מחברותו במועדון העמיתים, רשאי לפנות בכתב לעמותה בכתובת הדוא”ל qolpainnpo@gmail.com. אין באמור, כדי להטיל על העמותה אחריות ו/או חבות כלשהי להתקשרות העמית עם בית העסק ו/או לכל דבר וענין הקשור בבית העסק.
  3.12. העמותה אינה אחראית על אי קבלת דיוור ו/או כל דבר בקשר עם המועדון בגין תקלה ו/או טעות ו/או אבדן ו/או אי מילוי ו/או אי עדכון פרטיו האישיים של העמית ו/או מילויים באופן חלקי ו/או לא ברור ו/או בלתי קריא.
  3.13. מובהר כי לא יינתנו הטבות שבדיעבד על עסקאות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון העמיתים, או עקב אי הצגת כרטיס המועדון בעת ביצוע העסקה.
  3.14. העמותה שומרת לעצמה אתה זכות לבחור ולשנות את דיוור המבצעים וההטבות מעת לעת בכל דרך שהיא, לרבות אך לא רק באמצעות מסרונים, דואר, דואר אלקטרוני, וכל אחת מדרכי התקשורת האפשריות.
 4. שונות
  4.1. ידוע לעמית כי העמותה שומרת לעצמה את הזכות לתת הטבות נוספות לחלק מעמיתי המועדון, על פי שיקולי העמותה מעת לעת.
  4.2. עם ההצטרפות למועדון העמיתים מקבל העמית על עצמו את תקנון המועדון המפורט לעיל ולהלן לרבות שינויים שיערכו בו.
  4.3. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעת הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
  4.4. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש אשר יפורסם ויעודכן מעת לעת בהתאם לצורך, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי העמיתים עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי העמותה. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהן בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  4.5. תקנון זה כפוף לדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל הקשור ליישומו תהיה לבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד ולא לכל בית משפט אחר.

תפריט נגישות